รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับฟังปัญหาจากเกษตรกรและสำรวลคลองสุนัขหอนที่สมุทรสาคร

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับฟังปัญหาจากเกษตรกรและสำรวลคลองสุนัขหอนที่สมุทรสาคร

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีระพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีน ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นรับฟังสภาพปัญหาจากพี่น้องประชาชน เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ในพื้นที่ อาทิ ปัญหาน้ำเค็มส่งผลให้ดินเค็มไปด้วยทำให้พืช ผัก ผลไม้เสียหาย ปัญหาราคาเกลือตกต่ำ การนำเกลือจากต่างประเทศขอให้ใช้เกลือในประเทศก่อนไม่พอค่อยนำเข้าจากต่างประเทศ ปัญหาคลองสุนัขหอนตื้นเขินและความกว้างของคลองแคบลงขอให้ดำเนินการขุดลอกคลอง ตักดินตระกอน ซึ่งปัญหาที่ประชาชนได้สะท้อนกับรมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางรมช.จะสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินแก้ปัญหาอย่างจริงจังต่อไป จากนั้น รมช.กระทรงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงเรือตรวจการณ์เพื่อสำรวจคลองสุนัขหอนซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม และแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับ คลองสุนัขหอน คลองสุนัขหอนเป็นคลองธรรมชาติ ประกาศเป็นทางน้ำชลประทาน มาตรา 5 เป็นทางน้ำชลประทาน ประเภท 2 (ทางน้ำที่ใช้ในการคมนาคม แต่มีการชลประทานร่วมอยู่ด้วย เฉพาะภายในเขตที่ได้รับประโยชน์ จากการชลประทาน) ตั้งแต่แม่น้ำท่าจีน ตําบลท่าจีน ถึง ตําบลนาโคก อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร กับแม่น้ำแม่กลอง ที่อําเภอเมือง สมุทรสาคราม เพื่อรับรองการระบายน้ำจากคลองสาขาสายต่างๆ ประกอบด้วย คลองระบายน้ำ D7 , คลองแพ้ว-ท่าแร้ง , คลองระบายน้ำ D4, คลองระบายน้ำ D3 และคลองโรงเข้ ออกสู่ทะเลอ่าวไทยในช่วงฤดู น้ำหลาก ความกว้างปากคลองในเขตตําบลนาโคก 20 – 30 เมตร ตําบลกาหลงและตําบลบางโทรัด 30-50 เมตร, ตําบลบ้านบ่อ และตําบลบางกระเจ้า 50-90 เมตร และตําบลท่าจีน 20-130 เมตร สภาพปัจจุบันตื้นเขิน มีตะกอนดินตกจมปริมาณมากเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ในช่วงฤดูน้ำหลากและการคมนาคมสัญจรทางน้ำ รวมทั้งการส่งผลผลิตเกลือทะเลของราษฎรในพื้นที่ แนวทางการแก้ไข ทําการขุดลองคลองสุนัขหอนในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 31 กิโลเมตร ขนาดก้นคลองกว้าง 15-25 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 9,000,000 ลูกบาศก์เมตร วงเงินงบประมาณ 50,000,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดําเนินการโดยสํานักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับ สถานการณ์น้ำแม่น้ำท่าจีน การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2562/63 ใน 7 จังหวัด ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ปริมาณน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนครินทร์ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รวม 10,100 ล้าน ลบ.ม. กรมชลประทาน วางแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/63 ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2563 รวม 5,700 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการอุปโภค-บริโภค 460 ล้าน ลบ.ม. การรักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 1,560 ล้าน ลบ.ม. การเกษตรกรรม 3,180 ล้าน ลบ.ม. และผันน้ำช่วยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 500 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนั้นสํารอง น้ำไว้ในฤดูฝนปี 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2563 รวม 4,400 ล้าน ลบ.ม.ปัจจุบัน (วันที่ 14 มกราคม 2563) ปริมาณน้ำใช้การ 2 เขื่อนหลัก ในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง น้ำใช้การรวม ทั้ง 2 เขื่อน 8,362.81 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำลุ่มแม่น้ำแม่กลอง 12.02 ล้าน ลบ.ม. โดยผันน้ำช่วยแม่น้ำท่า จีนและแม่น้ำเจ้าพระยา วันละ 5.30 ล้าน ลบ.ม. เพื่อควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำท่าจีนที่ปากคลองจินดา ไม่เกิน 0.75 กรัม/ลิตร (ค่าความเค็มปากของจินดา วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. ความเค็ม 0.28 กรัม/ลิตร) และควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีประปาสําแลไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร (ค่าความเค็มที่สถานีประปาสําแล วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. ความเค็ม 0.19 กรัม/ลิตร) โดยสภาพปัจจุบันค่าความเค็มที่ปากคลองจินดาในแม่น้ำท่าจีนและค่าความเค็มที่สถานีประปาสําแลในแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ในเกณฑ์ควบคุม

administrator

Related Articles