24 องค์กร MOU เป็นเครือข่ายลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 จ.สมุทรสาคร

24 องค์กร MOU เป็นเครือข่ายลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 จ.สมุทรสาคร

วันที่ 21 มกราคม 2563  เวลา 13.00 น. ที่ โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือของเครือข่ายเฝ้าระวัง PM 2.5 รวม 24 องค์กร ได้แก่ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ภาคอุตสาหกรรม สถาบันวิชาการ มูลนิธิบูรณะนิเวศ ฯลฯ และ เปิดงานเสวนาเรื่อง“อากาศสะอาดเพื่อเยาวชนสมุทรสาคร” (Blue Sky for New Generation of SamutSakhon) ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสุขภาวะองค์รวม (โครงการสมุทรสาครสีเขียว) ในโอกาสนี้ยังได้มีการมอบและติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษไว้ที่โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ , การแสดงนิทรรศการแสดงนวัตกรรม,งานประชาสัมพันธ์ และงานนิทรรศการแสดงนวัตกรรมแก้ปัญหา PM2.5 และความรู้ต่างๆ สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ในระดับท้องถิ่นและจังหวัด, เพื่อขับเคลื่อนการลดความเสี่ยง เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน และการลดความเสี่ยงเพื่อช่วยให้มีอากาศสะอาดขึ้นสำหรับเยาวชนในสมุทรสาคร ตลอดจนเพื่อระดมทุนในการจัดหา ซ่อมบำรุง และพัฒนาระบบเฝ้าระวังฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ให้แก่องค์กรต่างๆ

นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะเวศ กล่าวว่า จากการติดตามเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของหน่วยงานราชการ พบว่า ในช่วงต้นเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สถานการณ์มลพิษทางอากาศโดยเฉพาะปัญหาจากฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลรวมทั้งพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มีปริมาณฝุ่นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและสูงเกิดเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกไปเกือบ 4 เท่าค่าฝุ่นเฉลี่ย 24 ชม. พุ่งสูงถึง 142 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นค่าสูงที่สุดและส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งมีภูมิต่อต้านน้อยและอาจจะได้รับผลกระทบสะสมเรื้อรังในระยะยาวได้ สำหรับ โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อสุขภาวะองค์รวม หรือ โครงการสมุทรสาครสีเขียว จะดำเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 – เดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและสถานประกอบการอาศัยอยู่ร่วมกัน ด้วยการปรับปรุงการจัดการปัญหามลพิษและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพื่อสุขภาวะของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งและการส่งเสริมการปรับปรุงสุขภาวะของประชาชนในระดับท้องถิ่น ที่ผ่านมา โครงการสมุทรสาครสีเขียว ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการติดตามและเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยการติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำนวน 7 เครื่องแก่โรงเรียนและที่ทำการของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นจำนวนหนึ่ง มีการจัดการฝึกอบรมเบื้องต้นแก่ครูและนักเรียน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และอื่นๆ อีกด้วย


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles