สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ

สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อเวลา 05.30 น. ของวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ ลานกิจกรรม วัดท่ากระบือ ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอกระทุ่มแบน ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักวิ่งเกือบ 3,500 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการที่จัดขึ้นนี้เป็น 1 ใน 7 โครงการ ที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัในการดำเนินงาน ซึ่งโครงการนี้มีความเป็นมาคือ เนื่องด้วยปัจจุบันเด็กและเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาจำนวนมาก เพราะครอบครัวมีฐานะยากจนไม่เอื้อต่อการส่งบุตรหลานศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือยังขาดทุนทรัพย์และต้องการการสนับสนุน จากทุกภาคส่วน ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กำหนดให้จังหวัดร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก” ขึ้น โดยเงินรายได้จะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชน ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสจากท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนจบขั้นสูงสุด เพื่อเป็นพลังที่มีคุณภาพของประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สนใจการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีโดยการวิ่ง ตลอดจนเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

สำหรับในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะทางคือ วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร กับ เดินวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็น 10 อันดับแรกในระยะทาง 10 กิโลเมตร แบ่งเป็นหญิง 5 คน ชาย 5 คน จะได้รับของถ้วยรางวัลพร้อมของที่ระลึก ส่วนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งทุกคนที่เข้าเส้นชัย ก็จะได้รับเหรียญหลวงพ่อรุ่งจากพระครูสิริสาครธรรม เจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ ขณะที่ยอดเงินสมทบทุนจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชน ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครนั้น ขณะนี้ได้มาเกือบ 700,000 บาทแล้ว

 

 

administrator

Related Articles