ประชุมกลุ่มย่อยหารือประเด็นที่จะไปติดตามการทำงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ

ประชุมกลุ่มย่อยหารือประเด็นที่จะไปติดตามการทำงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ประธานคณะทำงาน ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ 3 เป็นประธานการประชุม การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นที่จะไปติดตามการทำงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง) ณ กระทรวงพาณิชย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

administrator

Related Articles