สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครจัดโครงการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครจัดโครงการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ดร.สาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณะสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย เพื่อสุขภาพดีชีวีมีสุข ปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายแพทย์สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน  นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวต้อนรับ มีนายกุลวัชร หงษ์คู ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 จังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 3 อำเภอ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ครู นักเรียน และพี่น้องประชาชนคนสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้มีทักษะการออกกำลังกาย โดยใช้ศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยในการออกท่าทาง และเผยแพร่วิธีออกกำลังกายโดยใช้ศิลปะมวยไทยให้แพร่หลาย ตลอดจนมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

administrator

Related Articles