ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศที่กระทรวงพลังงาน

ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศที่กระทรวงพลังงาน

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ประธานคณะทำงานติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ 3 ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำคณะหารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ในประเด็นการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ ในส่วนที่เป็นแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้สรุปภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารงานหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงพลังงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชีย เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งจากภาคพลังงาน” ปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้มุ่งเน้นที่จะนำพลังงานสะอาดมาใช้ เพื่อลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น หรือก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศ และกระตุ้นการลงทุนของต่างประเทศ ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร

จากนั้นผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้กล่าวถึงความสำเร็จของงานในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศต่อที่ประชุมว่า ภาพรวมโดยเฉลี่ยทั้งในด้านการบริการภาครัฐ ระบบข้อมูล โครงสร้างภาครัฐ กำลังคนภาครัฐ และระบบบริหารงานบุคคล อยู่ที่ 4 คะแนนกว่า จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งกระทรวงได้กำหนดเรื่องของการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เป็น Big Rock โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย ขณะที่ประเด็น Quick Win เน้นการสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน ด้วยการกำหนดกติกา กำหนดขอบเขตหน้าที่ของหน่วยนโยบาย-หน่วยกำกับ-หน่วยปฏิบัติ ส่วนการพัฒนาบุคลากรให้มีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะที่สูง กระทรวงได้พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ เพื่อความพร้อมในการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

สำหรับปัญหาอุปสรรคด้านการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน พบว่าการบูรณาการระหว่างหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรมีการซักซ้อมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ ขณะที่การสร้างความโปร่งใส เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ให้สังคมเชื่อถือ พบว่ายังมีข้อจำกัดการสร้างความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขององค์กร จึงควรสื่อสารการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ รวมถึงควรมีการพัฒนาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการข้อมูล

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันในประเด็นการกำกับดูแลข้อมูลในโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน การสื่อสารด้านพลังงานในการเลือกใช้พลังงานให้เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการด้านบุคลากรและโครงสร้างของกระทรวง การประชาสัมพันธ์ภารกิจและความคืบหน้าด้านพลังงานในภูมิภาค การให้บริการประชาชนในการขออนุมัติ/อนุญาตต่าง ๆ


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles