สมาคมกีฬาฯ เตรียมหารือเพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬาแต่ละชมรม

สมาคมกีฬาฯ เตรียมหารือเพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬาแต่ละชมรม

สมาคมกีฬาฯ ขับเคลื่อนบุคลากรทางการกีฬาเพื่อหารือและวางแผนพัฒนากีฬาและศักยภาพของนักกีฬาของชมรมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมไปร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ อักษรทับ เลขานุการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2563 มีประธานชมรม เลขานุการชมรม ผู้ฝึกสอนแต่ละชนิดกีฬา เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ วางแผนงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนากีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งวาระการประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 การพัฒนากีฬาเป็นเลิศจังหวัดสมุทรสาครการพัฒนาบุคลากรกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร การส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และเรื่องอื่นๆ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเอกชัย ต.มหาชัย อ เมืองฯ จ สมุทรสาคร

administrator

Related Articles