อบจ.สมุทรสาคร เข้มพัฒนาศักยภาพบุคลากร มุ่งประเมินการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่