อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม”ธรรมะอาสา พัฒนาจิตใจ” สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อพระพุทธศาสนา