ส.ส.สมุทรสาคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ส่งเสริมประชาธิปไตย และเดินหน้าประเทศไทย

ส.ส.สมุทรสาคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ส่งเสริมประชาธิปไตย และเดินหน้าประเทศไทย

ส.ส.สมุทรสาคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ส่งเสริมประชาธิปไตย และเดินหน้าประเทศไทย ในโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจําปี 2563 ภาคกลางที่จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวโสมอุษา บูรณะเหตุ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจําปี 2563 ภาคกลาง โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้ต้อนรับ โดยภายในงานจัดให้มีการเสวนา เรื่อง บทบาทของเยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสาครทั้ง 3 เขต ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายทองแดง เบ็ญจะปัก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 นายสมัคร ป้องวงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 และนางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 และมีนายธีร์วัฒน์ ชูรัตน์ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ NBT เป็นผู้ดำเนินรายการ ส่วนในช่วงบ่าย มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ในหัวข้อ การเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง โดยวิทยากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและยุวชนประชาธิปไตย โดยมีคณะครู นักเรียนจาก 11 โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน ที่ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับ โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ในปี 2563 จะจัดขึ้นจำนวน 4 ครั้งใน 4 ภูมิภาค ซึ่งในวันนี้จัดเป็นครั้งที่ 4 เป็นส่วนของภาคกลาง ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายยึดหลักความเป็นพลเมือง และการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร และรัฐสภา เพื่อให้เยาวชน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการ ทางประชาธิปไตย ที่ตระหนักในเรื่องสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และความรับผิดชอบของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ในโรงเรียนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชน กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการทางประชาธิปไตย ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม, เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม ของเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความเป็นประชารัฐ และ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันนิติบัญญัติในด้านการมีส่วนร่วมของเยาวชน ต่อไป

#โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชนประจําปี2563

#สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร

administrator

Related Articles