กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เดินหน้าติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เดินหน้าติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

กรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ในการขับเคลื่อนจังหวัดเพื่อให้เป็นจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ยกระดับการให้บริการประชาชน และก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล , Big Data , One Country One Platform

วันที่ 16 กันยายน 2563  ในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 5 พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำคณะประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ในการขับเคลื่อนจังหวัดเพื่อให้เป็นจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีนายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ

ในการประชุมครั้งนี้ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เน้นย้ำในเรื่องการปฏิรูปประเทศกับทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะความสำคัญของการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้ทุกหน่วยงานในภาครัฐสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ยกระดับการให้บริการประชาชน และก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล รวมถึงความสำคัญของ Big Data การมีแพลตฟอร์มกลางในการบริการประชาชน One Country One Platform และการพัฒนาจังหวัดให้มีผลสัมฤทธิ์สูงในทุกด้าน

ด้านนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล และได้เน้นย้ำการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง

สำหรับบริการภาคธุรกิจ Business Service Platform (Biz Portal) ซึ่งผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการต่างๆ แบบเบ็ดเสร็จ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ถึง 78 ใบอนุญาต จาก 25 ประเภทธุรกิจ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบ One Stop Service

ส่วนว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ได้อธิบายข้อเสนอรูปแบบพัฒนาจังหวัด 11 ประเด็นในการพัฒนาจังหวัดเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์สูงในการบริหารงาน ประกอบด้วย ระบบโครงสร้างและการบริหารงาน 3 ประเด็น ระบบแผนงานและงบประมาณ 4 ประเด็น และระบบการบริหารงานบุคคล 4 ประเด็น ทั้งนี้ จะได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้แผนงานการพัฒนาจังหวัด

จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รูปแบบ One Stop Service และขั้นตอนจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศเข้าสู่ระบบดิจิทัล 4.0

จากนั้นที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวการบริหารจัดการน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในจังหวัดกาญจนบุรี และแหล่งนำดิบ ดังนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี มีแหล่งน้ำดิบ คือ แม่น้ำแควใหญ่ (รับน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ มีแหล่งน้ำดิบจาก เขื่อนห้วยเทียน อ่างเก็บน้ำลำอีซู บึงอีหมัน การประปาส่วนภูมิภาคพนมทวน มีแหล่งน้ำดิบจากคลองชลประทาน คลองท่าล้อ – อูทอง สระพักน้ำดิบ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา มีแหล่งน้ำดิบจากคลองชลประทาน และสระพักน้ำดิบ ทั้งนี้ จากรายงานสถานการณ์ภัยแล้งยังคงมีสถานการณ์จ่ายน้ำเพียงพอ แต่อย่างใดก็ตามอ่างเก็บน้ำห้วยเทียนมีความจุที่ 10.650 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ช่วงเดือนมีนาคม 63 อยู่ที่ 0.430 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน มีปริมาณน้อยและระดับน้ำต่ำกว่าท่อส่งน้ำดิบส่งผลให้เกิดปัญหาปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอในสาขาเลาขวัญ

#กรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles