สภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2

สภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2

เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาวาระสำคัญในการพัฒนาภารกิจของเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2 ซึ่งมีนายสมหมาย ฤกษ์นาวี ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองมะเดื่อ นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ เลขานุการสภาฯ รองประธานสภา นายชัยพร ศิริพงศ์เวคิน นางยุวพร นวชาติกุล และสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อร่วมกันพิจารณาวาระสำคัญในการพัฒนางานตามภารกิจของเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles