ผู้บริหาร สพป. นำยื่นหนังสือคัดค้าน และนำข้อเสนอต่อสมาชิกวุฒิสภา เรื่องร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ

ผู้บริหาร สพป. นำยื่นหนังสือคัดค้าน และนำข้อเสนอต่อสมาชิกวุฒิสภา เรื่องร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ

ผู้บริหาร สพป. นำยื่นหนังสือคัดค้าน และนำข้อเสนอต่อสมาชิกวุฒิสภา เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ชมรมครู ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกับ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร นำโดย นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ยื่นหนังสือต่อ นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา เพื่อคัดค้านและนำข้อเสนอ ของ สพฐ. และ ค.อ.ท. ต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … (ฉบับผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา) ทางชมรมครู และผู้บริหารการศึกษา ไม่เห็นด้วยที่จะนำร่าง กฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ และถ้าจะนำไปใช้ควรมีการแก้ไข และบัญญัติเพิ่มเติม เพื่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้มีคุณภาพ สอดคล้องกับการปฏิรูป เป็นแม่บทที่ใช้ในการกำหนดทิศทางการศึกษาที่สมบูรณ์ เป็นรูปประธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพลูกหลานคนไทยได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles