พช.สมุทรสาคร ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

พช.สมุทรสาคร ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
Spread the love

พช.สมุทรสาคร ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้จัดขึ้นที่วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า นับตั้งแต่ในช่วงต้นปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ได้ทวีความรุนแรง โดยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 จังหวัดสมุทรสาครตรวจพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร และนำไปสู่การค้นพบผู้ติดเชื้อที่เป็นการแพร่ระบาดจำนวนมากมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร คือรายได้ของครัวเรือนลดลงการเดินทางนำผลผลิตสินค้าไปจำหน่ายในที่ต่างๆทำได้ยาก ถูกกักตัว ขาดรายได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดทำข้อเสนอโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาหารือ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน2564 เป็นงบประมาณจำนวน 500,00 บาท สำหรับจัดหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพจำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรข้าวมันไก่ , หลักสูตรข้าวเหนียวหน้าสังขยาและข้าวเหนียวหน้าปลา , หลักสูตรก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น , หลักสูตรขนมจีบซาลาเปา และ หลักสูตรไอติมกะทิ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จำนวนหลักสูตรละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ได้รับผลกระทบ มีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน อันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป

ด้านนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จากผลกระทบของสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดสมุทรสาคร ที่ประชาชนได้รับมาอย่างยาวนานที่สุดเกือบ 1 ปีแล้วนั้น การฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีพ ทั้งนี้นอกจากประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญเพื่อนำความรู้เหล่านี้ไปเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว หรือขยายผลสู่คนในชุมชนต่อไปแล้ว ทางหน่วยงานราชการโดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ก็ต้องเป็นส่วนร่วมในการช่วยหาตลาดให้กับประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมเหล่านี้ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles