สมุทรสาคร เปิดป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมุทรสาคร เปิดป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมุทรสาคร เปิดป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีที่อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) กิจกรรม “หนังสือหมุนเวียนเปลี่ยนกันอ่าน” ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ อํานวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับจังหวัด ให้เป็น โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี บรมราชาภิเษก อีกทั้งเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการต้นแบบ สําหรับชุมชน/หมู่บ้าน ในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดการเรียนรู้และ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับจังหวัดและ ระดับประเทศ โดยเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

สำหรับ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาครเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ.2549 โดยการริเริ่มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) กรุงเทพฯ ในฐานะห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำปรึกษาในการร่วมพัฒนาแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต การฝึกอบรมให้กับบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะการบริหารจัดการ ทั้งงานด้านบรรณารักษ์ ไอที การติดตั้งและเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบสมาชิก การคัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมสำหรับผู้อ่านแต่ละช่วงวัย สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ และเกมสร้างสรรค์ มีการสนับสนุนหนังสือตัวอย่างกว่า 1,500 เล่ม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาหนังสือและสื่อที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ รวมทั้งสร้างสรรค์ชุดการเรียนรู้สาระท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสาคร SK park มีแนวคิดที่ชัดเจนเพื่อให้เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ภายใต้แนวความคิดห้องสมุดมีชีวิต อันเป็นทางเลือกใหม่ในการศึกษานอกตำราผ่านสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดียและกิจกรรมหลายรูปแบบที่โดนใจเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ตลอดจนผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัย อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร เป็นอาคาร 3 ชั้น มีเนื้อที่ใช้สอย 1,900 ตร.เมตร เปิดให้บริการค้นคว้าหาความรู้ผ่านหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลาย รวมทั้งเกมสร้างสรรค์ และโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กที่จัดฉายภาพยนตร์ การ์ตูน และผลงานความคิดสร้างสรรค์จากเยาวชน


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles