ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เปิดป้ายใช้ที่หยุดรถไฟ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เปิดป้ายใช้ที่หยุดรถไฟ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เปิดป้ายใช้ที่หยุดรถไฟ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดใช้ที่หยุดรถไฟ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลอง ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ บริเวณที่หยุดรถไฟโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

โรงพยาบาลนครท่าฉลอม นับเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐเครือข่ายโรงพยาบาลสมุทรสาคร และมีรถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลอง วิ่งผ่านด้านหลังโรงพยาบาลฯ แต่เดิมไม่ได้เป็นที่หยุดรถเพื่อให้ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลตามเส้นทางรถไฟสายนี้สามารถเดินทางมารับการรักษาได้ อย่างสะดวก มูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอมจึงได้ขออนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อให้โรงพยาบาลนครท่าฉลอมเป็นที่หยุดรถไฟ และ รฟท. ได้อนุญาต แต่ รฟท. ไม่มีงบประมาณสําหรับ การสร้างที่หยุดรถไฟแห่งนี้ มูลนิธิฯ จึงได้หาเงินบริจาคจํานวน 1,800,000 บาท จากผู้มีจิตศรัทธาจํานวนมากเพื่อสร้างเอง ที่หยุดรถไฟแห่งนี้ประกอบด้วยชานชาลายาว 40 เมตร และมีอาคารพักคอยของผู้โดยสาร ซึ่งขณะนี้ที่หยุดรถไฟ ณ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ รฟท. ได้ตรวจรับและประกาศเปิดใช้ที่หยุดรถไฟโรงพยาบาลนครท่าฉลอมแล้ว มูลนิธิฯ จึงได้จัดงานในวันนี้ขึ้นเพื่อเปิด ใช้ที่หยุดรถไฟแห่งนี้อย่างเป็นทางการ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพัทธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและจะได้มาใช้บริการที่หยุดรถไฟแห่งนี้ได้

สำหรับ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ของคุณวีณา ศิลาสุวรรณ คหบดีในตําบลท่าฉลอม ได้บริจาคที่ดินริมถนนสุทธิวาตวิถี จํานวน 6 ไร่ มูลค่า 60 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ในปี 2554 โรงพยาบาลนครท่าฉลอมได้ถูกจัดสร้างขึ้นโดยมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอมด้วยเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา โดยเป็นอาคารสูง 6 ชั้น มีมูลค่าการก่อสร้างรวมการตกแต่งภายใน 418 ล้านบาท พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ที่จําเป็นเบื้องต้นอีกมูลค่ารวม 21 ล้านบาท และเมื่อสร้างเสร็จในปี 2560 มูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอมได้บริจาคให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน ทั่วถึง และยั่งยืน

โรงพยาบาลนครท่าฉลอมได้เริ่มเปิดให้บริการเบื้องต้นแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เพื่อให้โรงพยาบาลนครท่าฉลอมเป็นโรงพยาบาลที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดข้างเคียง ประกอบกับปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคมะเร็งจํานวนมากที่กําลังรอการรักษา มูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอมโดยความเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งของเขตสุภาพที่ 5 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ขึ้นที่โรงพยาบาลนครท่าฉลอมด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา โดยอาคารรังสีรักษาและมะเร็งวิทยามีมูลค่าการก่อสร้างรวมการตกแต่งภายใน 50 ล้านบาท และเครื่องฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งมูลค่า 90 ล้านบาท ซึ่งได้สร้างแล้วเสร็จ และมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอมได้บริจาคให้แก่กระทรวงสาธารณสุขในปี 2562 และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles