อบจ. สมุทรสาคร รับโล่รางวัล ผ่านเกณฑ์การประเมินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบจ. สมุทรสาคร รับโล่รางวัล ผ่านเกณฑ์การประเมินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Spread the love

อบจ.สมุทรสาคร รับโล่รางวัล ผ่านเกณฑ์การประเมินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 นายปุณณรัตน์ บริสุทธิ์นฤดม เลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ จากรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครผ่านเกณฑ์การประเมินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและประโยชน์สุข ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

Related Articles