จังหวัดสมุทรสาคร เปิดตัวกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดสมุทรสาคร เปิดตัวกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Spread the love

จังหวัดสมุทรสาคร เปิดตัวกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 16.45 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

กิจกรรมเปิดตัว “ก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยให้สามารถออกกำลังกายได้ด้วยตนเองในรูปแบบกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่พึงประสงค์ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการออกกำลังกายของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มมากขึ้น

Related Articles