แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการออกแบบสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ-สมุทรสงคราม ครั้งที่ 3

Spread the love

แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการออกแบบสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ-สมุทรสงคราม ครั้งที่ 3

เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่ 14 มีนาคม 2565 ทางแขวงทางหลวงสมุทรสาคร กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 (การประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวทางเลือกในการพัฒนาโครง) โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ-สมุทรสงคราม (Thailand Riviera) โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดการประชุม ร่วมด้วยนายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบในโครงการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น  และมีบริษัท เอพซิลอน จำกัด และ บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัทผู้รับจ้างมาดำเนินการศึกษาโครงการ
 กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะดำเนินงานโครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงข้อมูลการดำเนินโครงการ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงาน กรมทางหลวงชนบท จึงเห็นควรให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีบทบาทในการรับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ และแสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ จึงได้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ และความก้าวหน้าของการศึกษาด้านต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่
 จึงได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โดยได้มีการประชุม ในวันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยแบ่งการประชุม ออกเป็น 3 กลุ่ม คือที่ จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และที่สมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร โดยในจังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่ศึกษาโครงการทั้งหมด 11 ตำบล ได้แก่ ตำบลพันท้ายนรสิงห์, โคกขาม, มหาชัย, ท่าจีน, ท่าทราย, บางหญ้าแพรก, บางกระเจ้า, บ้านบ่อ, บางโทรัด, กาหลง, และนาโคก

สำหรับโครงการ “Thailand Riviera” เกิดจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561ที่ได้เห็นชอบแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกของปากแม่น้ำเจ้าพระยาจากบริเวณอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านบางส่วนของกรุงเทพ เข้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร และไปสิ้นสุดที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเชื่อมต่อกับถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ช่วงสมุทรสงคราม-ชุมพรซึ่งทางกรมทางหลวงได้พัฒนามากก่อนหน้านี้แล้ว โดยมีเส้นทางหลักเพื่อเชื่อมต่อแนวเส้นทางการท่องเที่ยว และเส้นทางที่แยกไปยังแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงแนวเส้นทางที่แยกออกจากแนวเส้นทางหลักเพื่อเชื่อมกับทางหลวงสายหลักเป็นระยะ ซึ่งเป็นการยกระดับแนวถนนให้มีความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง

Related Articles