“MRG” สร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ มอบทุน 1 ล้านบาท แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

“MRG” สร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ มอบทุน 1 ล้านบาท แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
Spread the love

“MRG” สร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ มอบทุน 1 ล้านบาท แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามโครงการ MRG สร้างโอกาส ฉลาด กตัญญู ของบริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จํากัด จำนวน 100 ทุนๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท โดยมีนายชูพงษ์ ลือสุขประเสริฐ ประธานกรรมการ บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด นางอลิสา พฤกษ์วัฒนากุล และ นายสินชัย ลือสุขประเสริฐ กรรมการบริหาร บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด รวมทั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิธี ที่ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

สำหรับ การจัดโครงการ MRG สร้างโอกาส ฉลาด กตัญญู เกิดขึ้นเนื่องด้วยบริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จํากัดได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นอุดมศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป ทางบริษัทจึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการ MRG สร้างโอกาส ฉลาด กตัญญ” นี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นอุดมศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาครได้มีโอกาสในการรับทุนการศึกษา โดยในปี 2565 นี้มีนักเรียนจาก 19 โรงเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับมอบทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 100 ทุน ทุนการศึกษาทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาทถ้วน โดยทั้งนี้นอกจากจะเป็นทุนการศึกษาแล้ว นักเรียนยังสามารถนำไปใช้ลงทุนประกอบอาชีพเพื่อเป็นอาชีพเสริมหารายได้ในระหว่างศึกษา ต่อไปได้อีกด้วย

Related Articles