กมธ.การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่ ทน.สมุทรสาคร รับฟังการบริหารงาน เน้นการศึกษาเด็กและเยาวชน และเน้นย้ำเป็น Smart City ในอนาคต

กมธ.การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่ ทน.สมุทรสาคร รับฟังการบริหารงาน เน้นการศึกษาเด็กและเยาวชน และเน้นย้ำเป็น Smart City ในอนาคต

กมธ.การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่ ทน.สมุทรสาคร รับฟังการบริหารงาน เน้นการศึกษาเด็กและเยาวชน และเน้นย้ำเป็น Smart City ในอนาคต

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา  นำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีนายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายชิงชัย บุญประครอง ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครสมุทรสาคร และผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร  ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ ได้เข้าพบนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เพื่อรับฟังการรายงานสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารงานและบริหารงบประมาณ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ที่มีต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินการในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ของเทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งได้มีการรายงานว่าเทศบาลนครสมุทรสาครมีการดำเนินงานตามคำสั่งของจังหวัดสมุทรสาคร มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมของศูนย์พักคอยทั้ง 2 แห่ง คือ ศูนย์พักคอยวัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง และศูนย์พักคอยวัดสุทธิวาตวราราม พระอารามหลวง การให้บริการฉีดวัคซีน และการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกัน การฉีดวัคซีน เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร

 

นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ปัจจุบันสภาพโดยทั่วไปของเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นชุมชนเมืองที่มีประชากรหนาแน่น ทั้งประชากรตามสำมะโนครัว ประชากรแฝง รวมทั้งแรงงานต่างด้าว ทำให้การบริหารจัดการของเทศบาล ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชน เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา นโยบายของรัฐบาลได้มีการปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้รายรับของเทศบาลลดลง ประกอบกับสถานการณ์ของโรคระบาด โควิด-19 ทำให้เกิดสภาพปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ โดยเฉพาะปัญหาด้านการประมง ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของประชากรในเขตเทศบาลฯ สำหรับการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ครั้งนี้ ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว

ทางด้าน พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เปิดเผยว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโดยหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้คือการติดตาม รับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ทั้งเรื่องกฎหมาย การจัดการบริหารงบประมาณ เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไปวิเคราะห์ ทำการศึกษา และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหลายเรื่องที่เราทำการศึกษารายงานผ่านวุฒิสภา และส่งไปที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ ซึ่งตนพูดอยู่เสมอว่าหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือการที่จะต้องกระจายอำนาจ การแก้ปัญหาความยากจนหรือความเหลื่อมล้ำก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้ท้องถิ่นดูแลแก้ปัญหา เพราะรัฐบาลอาจมองไม่เห็นปัญหาของแต่ละคนหรือชุมชนได้ วันนี้ได้รับฟังปัญหาของเทศบาลนครสมุทรสาครอยู่พอสมควร จะได้ไปรวบรวมและนำไปใช้ประโยชน์ในการที่จะเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่นในทุกระดับ

สำหรับประเด็นเกี่ยวกับสะพานข้ามคลองมหาชัย (สะพานวัดเจษฯ) ที่ล่าช้านั้น เป็นเพราะปัญหาทางด้านการบริหารจัดการงบประมาณ รวมถึงการออกแบยสะพานของทางหลวงชนบทที่จะต้องใช้งบประมาณสูง แต่ทางเทศบาลนครสมุทรสาครไม่สามารถใช้งบประมาณในการบริหารจัดการสะพานได้ เนื่องจากงบประมาณต้องใช้ในการบริหารงานด้านอื่นๆ ด้วย  ที่ผ่านมาได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการให้แล้วเสร็จ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในการใช้เส้นทางดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชน

สุดท้ายนี้ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เน้นย้ำเรื่องการศึกษาของเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทางเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็น Smart City ในอนาคตต่อไป

Related Articles