กรรมการ ส.อ.ท. ยินดี เกรียงไกร​ เธียรนุกุล​ ได้รับเลือกตั้งเป็น ประธานสภาอุต​สาหกรรมแห่​งประเทศไทย​ วาระปี 2565-2567​

กรรมการ ส.อ.ท. ยินดี เกรียงไกร​ เธียรนุกุล​ ได้รับเลือกตั้งเป็น ประธานสภาอุต​สาหกรรมแห่​งประเทศไทย​ วาระปี 2565-2567​

กรรมการ ส.อ.ท. ยินดี เกรียงไกร​ เธียรนุกุล​ ได้รับเลือกตั้งเป็น ประธานสภาอุต​สาหกรรมแห่​งประเทศไทย ​วาระปี 2565-2567​

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมสมุทรสาคร/ กส.ประเภทแต่งตั้ง นายอภิชิต ประสพรัตน์ กรรมการ ส.อ.ท. ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ กรรมการ ส.อ.ท. นายสุรชัย โสตถีวรกุล กรรมการ ส.อ.ท. นายอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ กรรมการ ส.อ.ท. นายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ กรรมการ ส.อ.ท. นายภาคภูมิ ภูอุดม กรรมการ ส.อ.ท. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2565 (1) ประชุมกรรมการประเภทเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเพื่อพิจารณาเลือกตำแหน่งผู้บริหาร ผลการเลือกผู้บริหาร คุณเกรียงไกร​ เธียรนุกุล​ ได้รับเลือกตั้งเป็น ประธานสภาอุต​สาหกรรมแห่​งประเทศไทย​วาระปี 2565-2567​ และร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Related Articles