อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสริภาพของประชาชน

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสริภาพของประชาชน
Spread the love

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสริภาพของประชาชน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร /ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสริภาพของประชาชน ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายประสิทธิ์ จุ่นขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผู้จัดการโครงการมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งหมายถึงพลเมืองที่มีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ ทีมวิทยากรจากมูลนิธิฟรีดริชเนามัน ประเทศไทย จะนำเสนอรูปแบบการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยผ่านการเล่นเกม จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่รู้สึกเบื่อ และสร้างบรรยากาศให้เกิดความสนุก พร้อมทั้งได้รับความรู้ควบคู่ไปด้วย จะได้รับความรู้และแนวคิดเพื่อนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ครอบครัว ชุมชน และในสถานศึกษา

Related Articles