สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชน นำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชน นำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา
Spread the love
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชน นำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่พบส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 
สำหรับการลงพื้นที่พบส่วนราชการ และพบประชาชนในครั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของวุฒิสภา ตลอดจนนำเสนอกฎหมายมติคณะรัฐมนตรี หรือประเด็นที่น่าสนใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร Big project โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นดินริมคลองหน้าวัด วิสุทธิวราราม (วัดกลางคลอง) และการดำเนินงาน ของทางหลวงชนบท เกี่ยวกับการสร้างถนน สะพาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจร การคมนาคมขนส่ง ให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนรับฟัง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งคณะสมาชิกวุฒิสภา จะนำข้อมูลข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป นอกจากนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ด้วย
ส่วนในช่วงบ่ายคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณสองฟากถนนโครงการ สาย ง13 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) กับถนนเดิมบาง ให้เชื่อมต่ออย่างเป็นระบบตามผังโครงการคมนาคมขนส่งที่จะช่วยบรรเทาการจราจรจากถนนสายหลักคือ ถนนเศรษฐกิจ 1 เพื่อให้ชาวสมุทรสาครเดินทางสัญจรสะดวก ประหยัดเวลา สร้างชุมชนให้เกิดความน่าอยู่ พัฒนาพื้นที่ พัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานการสร้างสะพานข้ามคลองมหาชัย เชื่อมต่อถนน ง13 ถนน ง16 และถนน ง18 ซึ่งจะมีการผลักดันให้ดำเนินการสร้างสะพานตรงจุดนี้ เพื่อเป็นการระบายการจราจรที่ติดขัด และเพิ่มเส้นทางการคมนาคมขนส่งของพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างสะพานข้ามคลองเชื่อมต่อถนนสองฝั่งคลองบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ได้นำโครงการดังกล่าวบรรจุเข้าแผนเรียบร้อยเแล้ว
สำหรับ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และสะท้อนข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขด้วยกลไกของวุฒิสภา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ กลุ่มการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน ในพื้นที่ 7 ภูมิภาค รวม 76 จังหวัด โดยในส่วนของภาคกลางมีพื้นที่ดำเนินการ 17 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรีสิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
ทั้งนี้ วุฒิสภาขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดสมุทรสาครและผู้สนใจทุกท่าน ติดตามข่าวสารของวุฒิสภาได้ทาง Facebook FanPage: วุฒิสภา, Twitter: @SenateThailand , Instagram: @senatethailand และ เว็บไซต์: www.senate.go.th …..//

Related Articles