ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2565”

ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2565”
Spread the love
ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2565”
วันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2565 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และบริเวณสวนสุขภาพเทศบาลนครสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร
กิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
1. วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงาน
2. วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. พิธีอัญเชิญเจ้าพ่อออกจากศาลฯ และร่วมขบวนแห่ทั้งทางบกและทางน้ำ
3. วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. พิธีไหว้วันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร **งดแจกหมี่
“เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร” เป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน โดยเฉพาะชาวประมงก่อนออกเรือหาปลาทุกครั้งมักขอพรให้เดินทางปลอดภัยหรือบนบานให้หาปลากลับมาได้จำนวนมาก
และด้วยความศรัทธาของชาวจังหวัดสมุทรสาครที่มีต่อเจ้าพ่อหลักเมือง จึงจัดประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเป็นประจำทุกปี ในปีนี้พิธีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองฯ จะมีขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของงาน
โดยจะอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ประทับเกี้ยว พร้อมอัญเชิญประทับในเรือประมงแห่ไปทางน้ำ ข้ามแม่น้ำท่าจีนและแห่ไปตามถนนสายต่างๆ ทั้งฝั่งท่าฉลอมและมหาชัย รวมทั้งมีการตั้งโต๊ะบูชาเพื่อทำพิธีเปลี่ยนธูปตลอดเส้นทางขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองฯ ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
ทั้งนี้การจัดงานกล่าว จัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร อย่างเคร่งครัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
โทร. 0 3442 5150
ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น.
**ข้อมูลเพิ่มเติม**
Highlight ขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครทั้งทางบกและทางน้ำ รวม 32 ขบวน มีการเปลี่ยน (แลก) ธูป ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เป็นความเชื่อ ความศรัทธา และเป็นขวัญกำลังใจของประชาชน ในการดำเนินธุรกิจของตนเองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
ปี 2565 นี้จะมีแค่ขบวนแห่เพียง 1 ตอนเท่านั้น คือขบวนขององค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซึ่งใน 1 ตอนจะประกอบด้วย 32 ขบวน เช่น รถประชาสัมพันธ์งาน, วงโยธวาทิต, ขบวนธง, รถพรมน้ำมนต์จากภิกษุสงฆ์, รถเฉลิมพระเกียรติสดุดีเจ้าพ่อหลักเมือง, วงโยธวาทิต, รถตกแต่งคำขวัญของจังหวัด, รถบุปผชาติ, ขบวนมังกรสิงโต, ขบวนล้อโก๊ว, ขบวนกี่เพ้า, รดน้ำมนต์เจ้าพ่อหลักเมือง, ขบวนธงของเจ้าพ่อหลักเมือง, กระถางธูป, เก้าอี้เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร, เกี้ยวเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นต้น
โดยจะมีเพียงองค์ประกอบหลักที่สำคัญเท่านั้น และมีจำนวนคนเข้าร่วมขวนไม่เกิน 1,000 คน เส้นทางและเวลาการแห่ยังเหมือนเดิมทุกอย่าง คือมีทั้งทางน้ำโดยเรือประมง และทางบกทั้งฝั่งท่าฉลอมและมหาชัย
ส่วนในวันไหว้วันเกิดเจ้าพ่อในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ก็จะไม่มีการแจกหมี่มหามงคล และใครที่จะไหว้วันเกิดเจ้าพ่อ ต้องเตรียมหมี่มาเอง ตลอดงานจะมีเพียงการแสดงงิ้วถวายเจ้าพ่ออย่างเดียว งดมหรสพอื่นๆ รวมทั้งไม่มีร้านขายสินค้าในงานด้วย

Related Articles