สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร หารือร่วมกันเตรียมจัดงานสมุทรสาคร EXPO 2022

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร หารือร่วมกันเตรียมจัดงานสมุทรสาคร EXPO 2022

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร หารือร่วมกันเตรียมจัดงานสมุทรสาคร EXPO 2022

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2565 มีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญเกี่ยวกับ การหารือรายละเอียดการจัดงานสมุทรสาคร EXPO 2022 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการจัดงานให้บรรลุวัฒถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ วิทยาลัยการศึกษาและจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles