นายกอบจ.สมุุทรสาคร ลงพ.ท.ติดตามทดลองเครื่องบำบัดน้ำเสีย