๕ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๕ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
Spread the love

ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

                                                         ดุจน้ำทิพย์ ชโลมสุข ทุกแหล่งหล้า       ดุจหยาดฟ้า ชโลมไทย ให้สมาน

                                                  มหาวชิราลงกรณ์ บวรกานต์                        เทพประทาน มาสถิต นิมิตชัย

                                                  พระเมตตา บารมี ปกครองราษฎร์                 ทรงเปรื่องปราด ราชกิจ พิสิษฐ์สมัย

                                                  ทรงโอบเอื้อ เกื้อกูล ด้วยน้ำพระทัย              ราษฎร์อวยชัย ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร  และบุคลากรสำนักงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากร

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สมุทรสาคร จำกัด 

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากร

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

 

Related Articles