๖ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๖ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
Spread the love

ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

                                                          ดุจน้ำทิพย์ ชโลมสุข ทุกแหล่งหล้า     ดุจหยาดฟ้า ชโลมไทย ให้สมาน

                                                     มหาวชิราลงกรณ์ บวรกานต์                    เทพประทาน มาสถิต นิมิตชัย

                                                     พระเมตตา บารมี ปกครองราษฎร์             ทรงเปรื่องปราด ราชกิจ พิสิษฐ์สมัย

                                                     ทรงโอบเอื้อ เกื้อกูล ด้วยน้ำพระทัย          ราษฎร์อวยชัย ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายอุดม  ไกรวัตนุสสรณ์      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

   นายอภิชาต  โพธิ์ถนอม         รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

  นายจอม  หงษ์เวียงจันทร์        รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

           นายบรรจง  สุทธิคมน์           ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

              นายอิทธิศักดิ์  โตขำ           เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

           นายวินเอก  นิมิตรปัญญา        เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

                       นายสุรวัช  เรืองศรี          อดีตเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 

Related Articles