๒๐ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒๐ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
Spread the love

ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

                                                       ยี่สิบแปด กรกฎาคม อุดมสวัสดิ์            ขอไตรรัตน์ เลิศล้ำ จำรัสศรี

                                                  อวยพรชัย ทรงพระเกษม เปรมฤดี              พระบารมี ปกเกล้า เหล่าประชา

                                                  ราษฎร์ภักดี น้อมกมล มงคลสวัสดิ์              เจิดจรัส เฉลิมพระชนม พรรษา

                                                  อัญเชิญทิพ เทพอวยพร จอมราชา             เหล่าปวงข้า ขอน้อม ถวายพระพร

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

                                                  นายพงศธร  ลิมปนเวทย์สกุล    ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักห้า

                                                  นายทนงศักดิ์ (จ่าตุ๊)  ธีรรังสี     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด 

                                                             นายนพรัตน์  รุ่งแสง     สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

                                                พ.จ.อ.อัษฎางค์  วิเศษวงศ์ษา     ปลัดเทศบาลตำบลนาดี

                                                            จ.อ.สุวิทย์  ฉ่ำคร้าม     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด

                                                           นางสุพินดา  เกิดมาลี     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

 

Related Articles