ผู้ว่าฯ สมุทรสาครนำประชาชนแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ผู้ว่าฯ สมุทรสาครนำประชาชนแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
Spread the love

ผู้ว่าฯ สมุทรสาครนำประชาชนแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา มีนางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ และประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ บริเวณพุทธมณฑลสมุทรสาคร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ แสดงพระธรรมเทศนา นำอ่านคำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันอาสาฬหบูชา จากนั้นได้นำพระสงฆ์ จำนวน 90 รูป ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร 3 รอบ 

สำหรับ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมือง พาราณสี ในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้เป็นเหตุให้ท่าน พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้ธรรมจักษุ (โสดาปัตติมรรค หรือ โสดาปัตติมรรคญาณ คือญาณที่ทำให้สำเร็จเป็นโสดาบัน) ดวงตาเห็นธรรม คือ ปัญญา รู้เห็นความจริงว่า สิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไป เป็นธรรมดา แล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์ เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของ พระพุทธศาสนา และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

Related Articles