อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม การเรียนรู้ ประชาธิปไตย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง ก้าวหน้า อย่างสร้างสรรค์

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม การเรียนรู้ ประชาธิปไตย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง ก้าวหน้า อย่างสร้างสรรค์
Spread the love

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม การเรียนรู้ ประชาธิปไตย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง ก้าวหน้า อย่างสร้างสรรค์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในกิจกรรม “การเรียนรู้ ประชาธิปไตย” โดยมีนายประสิทธิ์ จุ่นขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร /คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วม พัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง ก้าวหน้า อย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผมรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยและการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโลกทัศน์ มุมมองในเชิงบวกต่อการเมืองการปกครองไทยในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่รู้สึกเบื่อและเกิดความสนุกพร้อมทั้งได้รับความรู้ ควบคู่ไปด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และแนวคิดเพื่อนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชุมชน และสถานศึกษากันต่อไป

หลังจากนั้น นักเรียน นักศึกษาจำนวน 50 คน ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการให้ความรู้ ณ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

Related Articles