สมุทรสาครจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

สมุทรสาครจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร รักษาการนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมผู้แทนส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสมุทรสาคร และคณะครู นักเรียนจากสถานศึกษา ต่างๆ เข้าร่วมในกิจกรรมแห่เทียนพรรษาครั้งนี้จำนวนมาก ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

โดยทางด้านนางสาวชัยพฤกษ์ อ่อนพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการแทน วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครได้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติไทย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประชาชน ในการน้อมนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต การลด ละ เลิก อบายมุข อันจะนำมาซึ่งความสุขในครอบครัวและสังคม โดยภายในงานได้มีการกล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ,พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุน ทั้งภาครัฐ องค์กร และโรงเรียนต่างๆ พร้อมทั้งได้มีการจัดริ้วขบวนแห่เทียนพรรษาและขบวนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

สำหรับขบวนแห่เทียนพรรษานั้นแต่ละขบวนนั้นก็ได้จัดตกแต่งต้นเทียนพรรษามาอย่างสวยงาม เหล่านักเรียนที่เข้าร่วมขบวน ก็แต่งตัวตามวัฒนธรรมไทยและร่วมรำตามท่วงทำนองของคณะกลองยาวที่แต่ละโรงเรียนจัดแสดง ซึ่งได้สร้างสีสันเป็นอย่างมาก โดยเดินรอบตลาดมหาชัยจากนั้น แต่ละขบวนก็จะแยกกันนำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

administrator

Related Articles