อบจ.สมุทรสาคร เปิดสมัยประชุม เร่งปรับแผนฯ และระดมความคิดแก้ปัญหาเร่งด่วนดูแลพี่น้องประชาชน

อบจ.สมุทรสาคร เปิดสมัยประชุม เร่งปรับแผนฯ และระดมความคิดแก้ปัญหาเร่งด่วนดูแลพี่น้องประชาชน
Spread the love

อบจ.สมุทรสาคร เปิดสมัยประชุม เร่งปรับแผนฯ และระดมความคิดแก้ปัญหาเร่งด่วนดูแลพี่น้องประชาชน

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2565 โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน และการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายณัฐวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร และสื่อมวลชนเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญในวันนี้ มีเรื่องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงจำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 – 2570)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มเติมครั้งที่ 1 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ 2565 เรื่องร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …. ญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาเสนอชื่อให้เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นจำนวน 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย สจ.ขนิษฐา พรเกียรติกุล สจ.ศักดิ์ชัย ตั้งวิทย์โมไนย สจ.ประสิทธิ์ จุ่นขจร สจ.บุญมี นิลถนอม และ สจ.สมพงษ์ เรืองศรี  ทั้งนี้ในที่ประชุมรับรองคณะกรรมการสภาท้องถิ่นทุกคนอย่างถูกต้อง

และการประชุมในครั้งนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตลอดจนขอให้ท่านผู้ว่าฯ ช่วยหาทางแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับเรื่องปัญหาจุดกลับรถบนถนนพระราม 2 ตรงจุดสะพานกลับรถโรงพยาบาลวิภาราม ขอให้เปิดช่องทางกลับรถ โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน ปัญหาเกาะกลางถนน ถนนพุทธสาคร ขอให้ทำเกาะกลางถนน รถวิ่งอันตรายมาก ปัญหาน้ำเน่าเสีย และเรื่องอื่นๆ ซึ่งท่านผู้ว่าฯ ได้ตอบข้อซักถาม ชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการแก้ไขปัญหา และจะเร่งหารือเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกันต่อไป

Related Articles