นายกสมาคมกีฬาฯ ปิดการแข่งขัน “โกซิตี้ ดีดีเย่ สาครฟุตซอลลีกย U15” กีฬาที่ส่งเสริมเยาวชนสู่สโมสรอาชีพ – ทีมชาติ

นายกสมาคมกีฬาฯ ปิดการแข่งขัน “โกซิตี้ ดีดีเย่ สาครฟุตซอลลีกย U15” กีฬาที่ส่งเสริมเยาวชนสู่สโมสรอาชีพ – ทีมชาติ
Spread the love

นายกสมาคมกีฬาฯ ปิดการแข่งขัน “โกซิตี้ ดีดีเย่ สาครฟุตซอลลีกย U15” กีฬาที่ส่งเสริมเยาวชนสู่สโมสรอาชีพ – ทีมชาติ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา /นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา “โกลด์ชิตี้ ดีดีเย่ สาครฟุตซอลลีก U15” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายอุดม สมพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ในนามประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา “โกลด์ชิตี้ ดีดีเย่ สาครฟุตซอลลีก U15” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้  เพื่อให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด  ให้ครู นักเรียน บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีเวทีแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน และต่างโรงเรียนเกิดความรักสามัคคี  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการแข่งขัน และเพื่อเป็นบันไดให้กับเยาวชนก้าวสู่สโมสรระดับอาชีพ และทีมชาติต่อไป

สำหรับการแข่งกีฬา “โกลด์ชิตี้ ดีดีเย่ สาครฟุตซอลลีก U15” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 มีทีมเข้าร่วม ทั้งสิ้น 14 ทีม ดังนี้

 1. โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”
 2. โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
 3. โรงเรียนกุศลวิทยา
 4. โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว
 5. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร
 6. โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
 7. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ฯ
 8. วัดราษฎร์รังสรรค์
 9. โรงเรียนเทศบาลนาดี
 10. โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
 11. โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย
 12. โรงเรียนบ้านสวนหลวง
 13. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
 14. โรงเรียนสมุทสาครวุฒิชัย

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา /นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี ได้กล่าวว่า กีฬา คือ สื่อในการสืบสานสายสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดี สร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ กีฬาจึงได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกันอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ขอให้ข้อคิดแก่นักกีฬาทั้งหลายว่า จงใช้กีฬาเป็นเครื่องกระชับไมตรี อย่าให้กีฬามาเป็นเครื่องทำลายความสามัคคี จงมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน อย่ามุ่งเอาแต่ชนะจนลืมสปิริตของนักกีฬา ถ้าทุกคนทำได้แล้วกีฬาจะเป็นปัจจัยนำมาซึ่งประโยชน์สุขอย่างแท้จริง

Related Articles