ประชุมสภาอบจ.สมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1