อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน
Spread the love

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายประสิทธิ์ จุ่นขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดนับได้ว่ามีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและเป็นปัญหาระดับชาติเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเด็กและเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด เป็นการสร้างเกราะป้องกันตัวเองจากยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คณะครู ร่วมพิธีเปิด และมีนักเรียน จำนวน 120 คน เข้ารับการอบรม ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจากเภสัชกรหญิง ศีลนิตย์ พึ่งเจษฎา หน.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สธ.จ.สมุทรสาคร บรรยายในหัวข้อเรื่อง…
✅ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด
✅ กัญชา ฉลาดใช้
✅ ประโยชน์และฤิทธิ์ของกัญชา
✅ ผลต่อสุขภาพ

Related Articles