สภา อบจ.สมุทรสาคร เห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและกันเงินเกือบ 200 ล้านบาท ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566

สภา อบจ.สมุทรสาคร เห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและกันเงินเกือบ 200 ล้านบาท ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566
Spread the love

สภา อบจ.สมุทรสาคร เห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและกันเงินเกือบ 200 ล้านบาท ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566

เมื่อเวลา 10.30 น.ของ วันที่ 14 กันยายน 2565 นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565  โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุม ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการพิจารณาญัติติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 12,392,600บาท และ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นรายการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯครั้งที่ 8 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 179,446,300 บาท ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

Related Articles