สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร สำรวจสืบค้นข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของพหุสังคม 4 ชาติพันธุ์

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร สำรวจสืบค้นข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของพหุสังคม 4 ชาติพันธุ์
Spread the love

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร สำรวจสืบค้นข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของพหุสังคม 4 ชาติพันธุ์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ ศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองปีกนก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร นายเอกชัย เฮ้งเจริญสุข  ประธานคณะทำงานสำรวจสืบค้นข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของพหุสังคม 4 ชาติพันธุ์ในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานประชุมคณะทำงานฯ  เพื่อพิจารณาและปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการการสำรวจสืบค้นข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของพหุสังคม 4 ชาติพันธุ์ในจังหวัดสมุทรสาคร สรุปผลการดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อย และดำเนินการจัดพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่ จำนวน 300 เล่ม

สำหรับข้อมูลที่จัดเก็บและจัดพิมพ์เผยแพร่มีจำนวน 17 เรื่องได้แก่  กระตั้วแทงเสือ  ลอดช่องไทย  พระพุทธสิหิงค์วัดโคกขาม  เชิดสิงโต  เชิดสิงโตเด็ก  ทำบุญหมู่บ้านโต้ล้ง  กาละแม  สะใบมอญ  ทะแยมอญ  ประเพณีแห่หางหงส์ธงตะขาบ  เสนเรือน  แกงคั่ว  เครื่องแต่งกายไทยทรงดำ  ประเพณีการแข่งเรือคลองตาขำ  หลวงพ่อโต  ประเพฯแห่เจ้าพ่อหลักเมือง และเพลงท่าฉลอม

Related Articles