สมาคมกีฬา  ร่วมกับ ททท.  สวน’สาคร จัดแรลลี่ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็ง ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ศูนย์โรคมะเร็ง รพ.นครท่าฉลอม

สมาคมกีฬา  ร่วมกับ ททท.  สวน’สาคร จัดแรลลี่ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็ง ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ศูนย์โรคมะเร็ง รพ.นครท่าฉลอม
Spread the love

สมาคมกีฬา  ร่วมกับ ททท.  สวน’สาคร จัดแรลลี่ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็ง ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ศูนย์โรคมะเร็ง รพ.นครท่าฉลอม

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา / นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร คุณดวงใจ คุ้มสอาด รองผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม คุณฐิภัสสร แย้มกฤส ผู้จัดการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย ร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรม แรลลี่ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็ง มหาชัย – กาญจนบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ภาคเอกชน คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมุทรสาคร และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าว ที่ลานจัดกิจกรรมห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขามหาชัย ตําบลนาดี อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร มีศูนย์การรักษาโรคมะเร็งในระดับเชี่ยวชาญเฉพาะ ตั้งอยู่ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ภายใต้การดูแลโดยโรงพยาบาลสมุทรสาคร และมีมูลนิธิ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ประชาชน ภาคเอกชนต่างๆ ให้การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ จัดบริการบําบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งมาอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนามาเป็นลําดับ แต่การรักษาโรคมะเร็งยังคงต้องมีการระดมทุนอีกจํานวนมาก การกิจกรรม “แรลลี่ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็ง มหาชัย-กาญจนบุรี” เพื่อจัดหารายได้ สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็ง ที่ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม อําเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งครอบคลุมการดูแลรักษา ผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งด้านการให้ยาเคมีบําบัด การผ่าตัด และการฉายรังสี รองรับประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 5 ที่ประกอบด้วย 4 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัด สมุทรสงคราม, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับ กิจกรรม “แรลลี่ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็ง มหาชัย กาญจนบุรี ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 11- 12 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจุดเริ่มต้นการแรลลี่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครไปจนถึงจังหวัดกาญจนบุรี และพักที่ ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีม VIP (2 ท่าน) รวมอาหาร 4 มื้อ และเสื้อ 2 ตัว ราคาทีมละ 15,000 บาท และทีมครอบครัว (2 ท่าน) อาหาร 4 มื้อ เสื้อ 2 ตัว ราคาทีมละ 6,900 บาท การจัดกิจกรรมแรลลี่ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาเรื่องทุนทรัพย์ ในการจัดหา เครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลนและจําเป็นต่อการรักษาโรคมะเร็ง เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบครบวงจรแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่งเสริมให้เยาวชน, ประชาชน, ภาคเอกชน มีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือสังคม ทํากิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมด้านความสามัคคี, ความซื่อสัตย์ และความเสียสละสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเป็นรากฐานที่ดี ในการพัฒนาประเทศ ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-413525, 082-5966553 (คุณขวัญ), 085-3594953 (คุณคูณ) และ095-3971545 (คุณติน)

Related Articles