อบจ.สมุทรสาคร MOU ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

อบจ.สมุทรสาคร MOU ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
Spread the love

อบจ.สมุทรสาคร MOU ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ ​ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดย นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร โดย นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงนาม และมีคณะผู้บริหาร สมาชิก ส่วนราชการ อบจ.สมุทรสาคร  ผู้บริหาร รพ.สต. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก ที่ห้องประชุมสาครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอน การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 จึงได้ร่วมมือกันเพื่อให้สถานพยาบาลในสังกัดหน่วยงาน อบจ.สมุทรสาคร เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนในการการเข้ารับบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการทันตกรรม อุด ขุด ถอน ผ่าฟันคุด 990 บาท/ปี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 24 แห่ง ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย

อำเภอเมืองสมุทรสาคร  1.รพ.สต.บ้านนาดี 2.รพ.สต.คอกกระบือ 3.รพ.สต.บ้านขอม 4.รพ.สต.บ้านสหกรณ์ 5.รพ.สต.บ้านกำพร้า

อำเภอกระทุ่มแบน 1.รพ.สต.ดอนไก่ดี 2.รพ.สต.แคราย 3.รพ.สต.บ้านท่าเสา 4.รพ.สต.สายสี่ 5.รพ.สต.ท่าไม้ 6.รพ.สต.บ้านสวนหลวง 7.รพ.สต.บ้านรางปลาซิว 8.รพ.สต.บางยาง 9.รพ.สต.บ้านคลองทองหลาง 10.รพ.สต.คลองมะเดื่อ

อำเภอบ้านแพ้ว 1.รพ.สต.หลักสาม 2.รพ.สต.โคกงูเห่า 3.รพ.สต.บ้านทำนบแพ้ว 4.รพ.สต.โรงเข้ 5.รพ.สต.บ้านกลางนา 6.รพ.สต.หนองสองห้อง 7.รพ.สต.เจ็ดริ้ว 8.รพ.สต.บ้านช่องสาร 9.รพ.สต.เกษตรพัฒนา

Related Articles