นายกฯ ศรีศักดิ์ ระดมความคิด ส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านการกีฬา

นายกฯ ศรีศักดิ์ ระดมความคิด ส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านการกีฬา
Spread the love

นายกฯ ศรีศักดิ์ ระดมความคิด ส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านการกีฬา

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร นายกัมปนาท จรมาศ ผอ.กกท.จังหวัดสมุทรสาคร นายประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมกีฬาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสามัญสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ห้องประชุมนวัตกรรม (อาคารคณะศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

สำหรับวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เรื่องเสนอแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2566 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของสมาคมกีฬาในรอบปี 2565 เรื่องรายงานบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี 2565 เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และเรื่องอื่นๆ

ก่อนเริ่มการประชุม นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้ง จากสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร นอกจากนี้ยังมีเหรัญญิกสมาคมกีฬาฯ และประธานชมรมกระโดดเชือก ร่วมมอบสิ่งของและดอกไม้แสดงความยินดีด้วย

สำหรับปี 2566 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำโครงการแผนงานประจำ 2566 ไว้หลายโครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตามรูปแบบบริหารจัดการสมาคมกีฬาฯ โครงการที่เสนอของบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เช่น โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 7 “มหาชัยเกมส์” โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร (อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล) และโครงการเตรียมนักกีฬาระดับจังหวัด ทั้งนี้คณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ ก็จะร่วมมือกันส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพของนักกีฬา เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านการกีฬาให้กับจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

Related Articles