สบร.เปิด OKMD PLAYGROUND สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมองที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต)

สบร.เปิด OKMD PLAYGROUND สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมองที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต)
Spread the love

สบร.เปิด OKMD PLAYGROUND สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมองที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต)

วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นประธานเปิด OKMD PLAYGROUND พื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์และการอบรมเชิงปฏิบัติฯ ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายสมใจ ผิวสา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร นางอารัย์รัชต์ ชวกาญจนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวัตกรรมการเรียนรู้ สบร. นางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สบร. และคณะครู เข้าร่วมงาน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกันพัฒนาและขยายแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain -based Learning)

ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL : เล่นตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาพื้นที่”สนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง ” เพื่อใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาเด็กช่วงอายุ 3-5 ปีให้มีพัฒนาการที่สมวัย มีสุขภาวะที่ดีและส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เช่น ทักษะในการคิดแก้ปัญหา (Critical Thinking) ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration,Teamwork & Leardership) ฯลฯ ให้กับกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดทำพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมพัฒนาการองค์รวม และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นของเด็กช่วงอายุ 3-5 ปีรวมถึงการนำแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง สำหรับ OKMD PLAYGROUND สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง มีเครื่องเล่นและฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย บ้านต้นไม้ 3 หลัง ได้แก่ บ้านภูมิปัญญา หลังคาจั่วมีระเบียงไม้กั้นรอบ 3 ด้าน มีบันไดไม้ขึ้น – ลง ด้านข้าง,บ้านนิทาน มีใต้ถุน ตัวบ้านด้านบนยกระดับมีชานบ้าน หลังคาจั่ว มีผนังทึบ 2 ด้าน มีระเบียงไม้กั้นรอบ 3 ด้าน มีบาร์โหนด้านข้าง 1 อัน และชิงช้าไม้ 2 อัน และ บ้านปีนป่าย มุดลอด ไม่มีหลังคา มีราวกันตกไม้โดยรอบ 3 ด้าน ด้านในเจาะเป็นอุโมงค์มุดลอดร้อยเชือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มีแผ่นไม้ปีนหน้าผา แผ่นปีนร้อยเชือก จุดตีระฆัง และมีบันไดไม้ขึ้น-ลงด้านข้าง, มีชานพักแปดเหลี่ยม ไม่มีหลังคามีราวกันตกไม้ผูกเชือก, ลานเล่นทราย เป็นพื้นที่ลงทรายในบริเวณใต้ถุนบ้านต้นไม้หลังที่ 1-3 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ, สะพานไม้เชื่อมต่อกับบ้านทั้ง 3 หลังในรูปแบบ สะพานไม้ตรงแผ่นเดียวด้านข้างถักเชือก, สะพานไม้แผ่นเดียวแกว่งได้ด้านข้างถักเชือก, สะพานลูกระนาดแกว่งด้านข้างถักเชือก และมีการปรับภูมิทัศน์โดยรวม การสร้างเนินหญ้า ขนาดพื้นที่ประมาณ 40 ตารางเมตร โดยปรับพื้นที่ให้เป็นเนินภูเขาหญ้าที่มีความลาดเอียง สูงประมาณ 40 เซนติเมตร

ซึ่ง OKMD PLAYGROUND ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) จังหวัดสมุทรสาคร ถือเป็น สนามเด็กเล่นแห่งที่ 2 ของโรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ ที่ทาง OKMD จัดทําพื้นที่ทางกายภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม “การเล่น” ที่สอดคล้องกับช่วงวัย และคาดหวังให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อนําไปสู่การขยายผล ต่อไป

Related Articles