“พีระ ทองโพธิ์” มอบนโยบายและแนวทางการทำงาน ให้กับ ก.ธ.จ. พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

“พีระ ทองโพธิ์” มอบนโยบายและแนวทางการทำงาน ให้กับ ก.ธ.จ. พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
Spread the love

“พีระ ทองโพธิ์” มอบนโยบายและแนวทางการทำงาน ให้กับ ก.ธ.จ. พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมมอบนโยบายแนวทางการทำงานให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) และ บรรยาย เรื่องบทบาท อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ของ ก.ธ.จ. และแนวทางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุม ทางไกล สปน.

สำหรับ การเสวนา ในครั้งนี้ มีนายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ในหัวข้อ การปฏิบัติงานร่วมกันของ ก.ธ.จ. กับหน่วยงาน ที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมีวิทยากรจาก ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ และมีการเสวนาของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยผู้แทน ก.ธ.จ. และมีการตอบข้อซักถาม ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้วย

Related Articles