29/09/2019 รมช.สธ.เยี่ยมเสริมพลัง อสม.ชุมชนสร้างสุข จ.สมุทรสาคร

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการเรียนรู้และเยี่ยมเสริมพลัง อสม.ชุมชนสร้างสุข โดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนวัดคลองตันราษฏร์บำรุง ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวต้อนรับและนางสาวนภัทร เรือนสำลี ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดโครงการ โดยในการนี้ก็มีตัวแทน  อสม. จังหวัดสมุทรสาคร 700 คน จากจำนวน อสม.ทั้งหมด 3,642 คน  บุคลากรทางการสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ภาคประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ
72143651682614358907623807825439333548032n
717399186826136889076908325798733270745088n

718352626826137655743494885244270899888128n

710975846826138022410128236187431800406016n

711441286826138222410104849411002267074560n

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การได้มาลงพื้นที่พบปะ อสม. เห็นสภาพการทำงานจริงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของ อสม.กับเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งพบว่าทั้งท้องถิ่น อสม. บ้าน วัด โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน ที่เป็นกลไกตำบลจัดการสุขภาพ ได้ร่วมกันยกระดับที่เคยทำในมิติสุขภาพเพียงอย่างเดียว สู่มิติคุณภาพชีวิต มาร่วมกันคิด ออกแบบ ตัดสินใจ ทำงาน และมีเครือข่ายขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือในระดับชุมชน โดยมี อสม.และศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เป็นจุดเชื่อมรับและส่งต่อระหว่างสถานพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชนกับประชาชน ซึ่ง ศสมช.เป็นศูนย์รวมพบปะปรึกษาหารือของ อสม. ,ให้บริการวัดความดันโลหิต , คัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง , เบาหวาน,เป็นศูนย์การเรียนรู้ค้นสุขภาพและอาชีพ สนับสนุนวัสดุการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ โดยมี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,โรงพยาบาลบ้านแพ้วสาขา พชต.และพชอ.สนับสนุน เพื่อให้เกิดความสุขในพื้นที่เป็น “ชุมชนสร้างสุข : สุขกาย สุขใจ สุขเงิน” ประสบความสำเร็จ เช่น ผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามีอาการดีขึ้น สามารถทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนและสังคมได้ ผู้ป่วยติดเตียงสามารถลุกใช้ชีวิตปกติได้ช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองและควบคุมน้ำตาลได้ จากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และช่วยเหลือกัน

71142178682614908907568456061291304321024n

7114349268261453224093966418211783966720n

ดร.สาธิต กล่าวอีกว่า กระทรวงสาธารณสุข จะพัฒนาให้ อสม.กว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยในการทำงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนทำงานร่วมกับท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในชุมชน เพื่อให้ประชาชนหันมาดูแลตนเอง ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม กินอาหารที่มีประโยชน์ จะช่วยลดการเจ็บป่วย ลดค่าใช้จ่าย ลดการไปโรงพยาบาล ลดความแออัด และแก้ไขความเหลื่อมล้ำได้ โดยขณะนี้ทั่วประเทศ มีตำบลจัดการคุณภาพชีวิตแล้ว 7,255 ตำบล มีพื้นที่ตันแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 152 แห่ง
นอกจากนี้ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยังได้กล่าวเน้นย้ำการทำงานของ อสม.จังหวัดสมุทรสาครด้านการขับเคลื่อนการทำงาน ที่จะต้องตื่นตัวตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องของการช่วยกันลดจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกให้น้อยลง ซึ่งในอดีตจังหวัดสมุทรสาครเคยติด 1 ใน 10 ของประเทศที่มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงสุด แต่มาปัจจุบันได้ลดลงมาอยู่ในอันดับที่ 22 ของประเทศแล้ว ซึ่งก็ถือเป็นการทำงานที่เข้มแข็งและน่าภาคภูมิใจของ อสม. ในการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ช่วยกันรณรงค์และออกตรวจพื้นที่ชุมชน เพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดอย่างจริงจัง

145952

702294956826136789076913215662522984038400n

administrator

Related Articles