รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่เข้ารับตำแหน่ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่เข้ารับตำแหน่ง

วันที่ 4 ตุลาคม เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเริ่มงาน โดยได้เข้าสักการะพระภูมิเจ้าที่ที่บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่แรก ต่อจากนั้นเดินทางมาสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร หลักเมืองสมุทรสาคร และพระพุทธมหาชัยสิทธิมงคล ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตามลำดับ เพื่อเป็นสิริมงคลที่รับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่

สำหรับประวัติ นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่ เกิดวันที่ 21 ธันวาคม 2511

ประวัติการศึกษา
– รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา
– นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม
– หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 66
– หลักสูตรนักเรียนนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 57
– ปลัดอำเภอ รุ่นที่ 128

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
– ปถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

ประวัติการเข้ารับราชการ
– ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) ที่ทำการปกครองอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
– เจ้าพนักงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
– เจ้าพนักงานปกครอง 4 – 6 สำนักบริหารการปกครองท้องที่
กรมการปกครอง
– หัวหน้าฝ่ายประสานงานเลือกตั้ง สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
– หัวหน้าฝ่ายตรวจโรงรับจำนำ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
– หัวหน้าฝ่ายยุทธการ ส่วนยุทธการและการข่าว สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนกรมการปกครอง
– หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
– ป้องกันจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
– หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
– นายอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
– นายอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
– ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

717135896854334686257122116751872801898496n
723212706854334786257112622697542801948672n
724369586854334619590461118708473731743744n
721032756854335652923698685367850489085952n
727221946854335219590408459723076349722624n
administrator

Related Articles