ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุม 201 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยมี คณะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสังคม นายชวพล วัฒนพรมงคล นางสาวนนทิยา กุลธรเธียร ด้านเศรษฐกิจ นายอภิชิต ประสพรัตน์ นางสาวรุจิพัชร์ ฐิติจรัสทวีกุล นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ด้านสิ่งแวดล้อม พ.ต.ท.สุรินทร์ ชัยพานิช ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ และด้านวิชาการ นายวรพงษ์ ชอบชื่น นายภูมิกร มงคลมณีผล พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสนอข้อคิดเห็น ข้อมูลข้อเท็จริงในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบริหารงานด้านนโยบายของภาครัฐ นอกจากนี้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลนโยบายสำคัญของรัฐบาล จำนวน 5 เรื่องคือ 1.การให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.การแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรโดยการประกันราคารายได้ 3.มาตรการจัดการพื้นที่การเกษตร ให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน้ำและคุณภาพดิน 4.การกำกับและการใช้สารเคมี ในการเกษตร 5.ความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนื่องจากประสบเหตุภัยแล้ง อุทกภัย ภัยหนาว ดินโคลนถล่ม

ทั้งนี้ได้มีการสร้างช่องทางการเก็บข้อมูล การตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เกิดความสะดวก ซึ่งมีการตั้งเกณฑ์การเก็บข้อมูลในจังหวัดจำนวน 100 ชุด ต่อหนึ่งเรื่อง อีกด้วย


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles