เทศบาลนครสมุทรสาคร

สมุทรสาครสืบสานประเพณีลอยกระทงอย่างไทย

วันที่ 11 พฤศจิกายน …

25/09/2019 เปิดศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตย

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ…

8/08/2019 ป้องกันตน ป้องกันภัย ใส่ใจตนเอง

ดาบตำรวจประสงค์ โพธิ…

7/08/2019 แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เนื่องในวันรพี

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรม…

7/08/2019 งานวันรพีศาล จังหวัดสมุทรสาคร

นายธวัชชัย สุนทรีเกษ…