อบจ.สมุทรสาคร จัดการเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 2

อบจ.สมุทรสาคร จัดการเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 2

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “การเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รุ่น 2 ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2563 มีนายสมสัก รอดทยอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และมีแนวนโยบาย ที่จะส่งเสริมกระบวนการพัฒนา แบบมีส่วนร่วมของ ชุมชน “ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมในกระบวนการตัดสินใจ” เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาอาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่รวม 48 คน ณ บริเวณหน้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หลังจากนั้นจึงออกเดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาการห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Related Articles