รพ.กระทุ่มแบน เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รองรับการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มจำเป็

รพ.กระทุ่มแบน เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รองรับการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มจำเป็

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ณ ห้องตรวจศัลยกรรมทั่วไป ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุฯ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางภาส์ศศิ สมิทธากร รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (รพ.กระทุ่มแบน) เข้าร่วม

แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย กำหนดให้จัดกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 อนุญาตให้ใช้กัญชาเฉพาะในทางการแพทย์เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยและการศึกษาวิจัย โดยให้สถานบริการสุขภาพที่มีความพร้อมในการจัดบริการการใช้กัญชาทางการแพทย์ เปิดดำเนินการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคที่จำเป็นต้องได้รับสารสกัดจากกัญชา ภายใต้การดูแลของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญและทีมผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจากกรมการแพทย์ ด้วยเหตุนี้ทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จึงได้จัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อบริการผู้ป่วยขึ้น เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานแล้วไม่ได้ผลใน 4 โรคหลัก ได้แก่ ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด,โรคลมชัก ที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษา,ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และภาวะปวดประสาท และอีก 2 ภาวะที่น่าจะได้ประโยชน์ ได้แก่ ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วย AIDS ที่ มีน้ำหนักตัวน้อย และการเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง โดยมีหลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพสนับสนุนภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งการดําเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบนนี้ จึงนับเป็นการตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัย

Related Articles